เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล สู่ผู้บริโภค ”

ประวัติความเป็นมาโรงงานน้ำตาล บริษัท ตา-เพชร กรุ๊ป จํากัด

ก่อนจะมาเป็น บริษัท ตา-เพชร กรุ๊ป จํากัด เราเริ่มต้นมาจากการค้าระบบบุคคลธรรมดา ต่อมาทางบริษัทได้มีแนวทางท่ีจะพัฒนาระบบการทํางานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ใช้ในการดําเนินงานคือ “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล สู่ผู้บริโภค” บริษัทจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบนิติบุคคล โดยมีเป้าหมายหลักคือความสะอาดปลอดภัยในการผลิตสินค้าทั้งนํ้าตาลกรวด และ นํ้าตาลปี๊บ

บริษัทของเรามีการเติบโตอย่างมั่นคง แม้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบต่าง ๆ มากมายจากภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง อย่างไรก็ตามเราไม่เคยหยุดพัฒนางานของเรา เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

ปี พ.ศ.

2533

ก่อตั้งโรงงานผลิตนํ้าตาลกรวดบนเนื้อที่ 100 ตารางวาด้วยข้อจํากัดของเนื้อที่และเงินลงทุน ส่งผลให้มีอัตราการผลิตตํ่า

ปี พ.ศ.

2536

ขยายพื้นที่ในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของผู้บริโภค และสร้างแบรนด์นํ้าตาลกรวดเพื่อเป็นการประกันคุณภาพสินค้าสําหรับผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’

ปี พ.ศ.

2538

เครื่องจักรถูกนําเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า

ปี พ.ศ.

2540

บริษัทประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน (วิกฤตต้มยํากุ้ง)

ปี พ.ศ.

2549

ประสบภาวะนํ้าตาลทรายขาดตลาด มีการควบคุมการจัดซื้อนํ้าตาลทรายในนามนิติบุคคล เราจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขยายการผลิต และพัฒนาเครื่องจักร เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ระดับสากล

ปี พ.ศ.

2552

เร่ิมทําการส่งออกสินค้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย

ปี พ.ศ.

2555

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.

2559

เพื่อเพิ่มความเป็นมาตรฐานสากลเราจึงได้ทำการยื่นขอเครื่องหมายรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับเครื่องหมายรับรองในท่ีสุด

ปี พ.ศ.

2561

บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นํานักศึกษาและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามาร่วมวิจัยโครงสร้างระบบของบริษัท ไปจนถึงการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ปี พ.ศ.

2563

บริษัทได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและยอดขายที่ลดลงในช่วงวิกฤตโควิด-19

จากอดีตถึงปัจจุบัน เรามุ่งหวังมาโดยตลอดว่า เราต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสู่ผู้บริโภค และโรงงานน้ำตาลนอกจากเราจะมุ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าของเราแล้ว เราก็ไม่ลืมที่จะร่วมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน โดยทางบริษัทเราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออีกด้วย

รับรองคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มาตรฐาน Primary GMP กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐาน Primary GMP กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐาน Primary GMP กระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วย OMIC

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วย OMIC

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วย OMIC

ตา-เพชร
ตุ๊กตา-เพชร
ลาภรส
ตราเพชรคู่