ผลิตภัณฑ์

น้ำตาลปี๊บ

น้ำตาลปี๊บ
น้ำตาลปี๊บ
น้ำตาลปี๊บ
น้ำตาลปี๊บ

กล่องฟ้า

นํ้าตาลปี๊บขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม x 2 ถุง
นํ้าหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม
(สูตรหมักเนื้อสัตว์)

กล่องน้ำเงิน

นํ้าตาลปี๊บขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม x 10 ถุง
นํ้าหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม
(สูตรหมักเนื้อสัตว์)

กล่องแดง

นํ้าตาลปี๊บขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม x 10 ถุง
นํ้าหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

กล่องเขียว

ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 20 ถุง
นํ้าหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

กล่องชมพู

นํ้าตาลปี๊บขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม x 2 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 8 กิโลกรัม
(สูตรหมักเนื้อสัตว์)

กล่องดีA

นํ้าตาลมะพร้าวอย่างดี
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม x 10 ถุง
นํ้าหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

น้ำตาลกรวด

น้ำตาลกรวด
น้ำตาลกรวด
น้ำตาลกรวด
น้ำตาลกรวด

ตา-เพชร ( 4 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 20 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

2. ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 60 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

3. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม x 1 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

4. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม x 1 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

ตุ๊กตา-เพชร ( 4 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 20 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

2. ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 60 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

3. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม x 1 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

4. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม x 1 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

ลาภรส ( 4 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 20 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

2. ขนาดบรรจุ 500 กรัม x 60 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

3. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม x 1 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

4. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม x 1 ถุง
น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

เพชรคู่ ( 2 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม x 1 ถุง
นํ้าหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

2. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม x 1 ถุง
นํ้าหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

น้ำตาลทราย

น้ำตาลทรายแดง

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลทรายขาว

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลกรวดสี – Made to order

พริกน้ำตาลซอง

ตราคู่รส

ขนาดบรรจุ 1 ถุง มี 50 คู่ / บรรจุมัดละ 10 ถุง

ตา-เพชร
ตุ๊กตา-เพชร
ลาภรส
ตราเพชรคู่